Dâu thường: Trẻ nhỏ 50k Người lớn 70k

Dâu 1 Đá phong thủy: Trẻ nhỏ 70k Người lớn 90

Dâu 1 Đá phong thủy + 2 bi bạc : Trẻ nhỏ: 100 Người lớn120

Dâu theo vía Nam 7 bạc: 150k Người lớn 180k + 1Đá thêm 20k

Dâu theo vía nữ 9 bạc: trẻ 170 Lớn 200 +1 đá thêm 20k.